Ένταξη της Πράξης «ΠΕΓΑ – Συστήματα Διοίκησης και Σύγχρονες Τεχνολογίες Παραγωγής» με κωδικό MIS
475892 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ7 (PDF|1.458KB)