Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Μελέτη για την διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 466097 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15   (PDF|1,00 MB)

 

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Μελέτη για την διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 466097 στo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15   (PDF|1,18 MB)