Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των
συγχρηματοδοτούμενων έργων του Ι.Νε.Δι.Βι.Μ» με κωδικό MIS 465618 στo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15   (PDF|1,740 MB)