ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

(27/12/2013) Ορθή Επανάληψη – Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Διαδρομές στην Αθήνα» και MIS 453654 στον Άξονα Προτεραιότητας 2  του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ 2 (PDF| 1,42 MB)

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Διαδρομές στην Αθήνα» και MIS 453654 στον Άξονα Προτεραιότητας 2  του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ 2 (PDF| 1,42 MB)