Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), προχωρά στην αναμόρφωση και αναβάθμιση του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής για τη δια βίου μάθηση, θα δημιουργηθούν -με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)- «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το περιβάλλον και την αειφορία». Στόχος είναι να αυξηθεί ουσιαστικά και καταλυτικά η συμμετοχή όλων των πολιτών σε δράσεις ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον και να ενεργοποιηθεί το σύνολο του πληθυσμού της κάθε περιοχής στην κατεύθυνση της προστασίας της οικολογικής ισορροπίας.

Παράλληλα συνεχίζει, εκσυγχρονίζεται και εμπλουτίζεται η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για τους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στα «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την αειφορία». Η γνωριμία με το οικοσύστημα της κάθε περιοχής και η ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμμετοχικών συμπεριφορών για τη διαχείριση του Περιβάλλοντος αποτελούν τους βασικούς άξονες του προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί που θα στηρίξουν το θεσμό και οι υπεύθυνοι του κάθε Κέντρου θα επιμορφωθούν με στοχευμένα σεμινάρια και με εργαστήρια καινοτόμων παιδαγωγικών πρακτικών.

Με βάση τα παραπάνω, δημοσιεύονται σήμερα Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για τις κατηγορίες Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το περιβάλλον και την αειφορία – Δράσεις για ενήλικες» και «Κέντρα Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία – Δράσεις για μαθητές».

Το αρχείο της ανακοίνωσης (DOC| 335 KB)