Ανάκληση  της  Απόφασης  Ένταξης  της Οριζόντιας Πράξης «Αξιολόγηση Προγραμμάτων Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 452166  στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Η Απόφαση Ανάκλησης    (PDF|1,2 MB)

 

(13-09-2013)   Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Αξιολόγηση Προγραμμάτων Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 452166  στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

 

ΑΠ 13-14-15  (PDF|1,25 MB)