Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των κληρικών και των λαϊκών στελεχών της εκκλησίας» με MIS 453172  στον Άξονα Προτεραιότητας 8 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

ΑΠ 8 (PDF| 1,42 MB)