Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν σχετικά με την αξιολόγηση των προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 144 σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Ι) Ο υπολογισμός της επαύξησης της βαθμολογίας των προτάσεων, σύμφωνα με την Πρόσκληση και τη με αρ. πρωτ. 20830/08-12-2011 διευκρινιστική εγκύκλιο, γίνεται ως εξής:

(α) για δια-τμηματικές προτάσεις (τουλάχιστον δύο Τμήματα του ιδρύματος) η επαύξηση είναι 15% (συντελεστής 1,15)

(β) για δι-ιδρυματικές προτάσεις με δύο Ιδρύματα η επαύξηση είναι 30% (συντελεστής 1,3)

(γ) για δι-ιδρυματικές με τρία ή περισσότερα Ιδρύματα η επαύξηση είναι 60% (συντελεστής 1,6)

Οι επαυξήσεις εφαρμόζονται αθροιστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις :

(α) για δι-ιδρυματικές προτάσεις με δύο Ιδρύματα και εφόσον συμμετέχουν τουλάχιστον δύο Τμήματα από κάθε Ίδρυμα, η επαύξηση γίνεται 30%+15%=45% (συντελεστής 1,45)

(β) για δι-ιδρυματικές με τρία ή περισσότερα Ιδρύματα και εφόσον συμμετέχουν τουλάχιστον δύο Τμήματα από κάθε Ίδρυμα, η επαύξηση γίνεται 60%+15%=75% (συντελεστής 1,75)

ΙΙ) Η υπηρεσία μας προχωρώντας σε έλεγχο / διασταύρωση των υποβληθέντων στοιχείων που σχετίζονται με τον υπολογισμό των επαυξήσεων της βαθμολογίας κάθε πρότασης, διαπίστωσε αποκλίσεις στον υπολογισμό της επαύξησης της βαθμολογίας σε 11 προτάσεις. Αυτό οφειλόταν είτε στην εσφαλμένη καταχώριση στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή από τους δικαιούχους, είτε στη μη ορθή εφαρμογή του αλγορίθμου υπολογισμού της αθροιστικής επαύξησης από το πληροφοριακό σύστημα.

Αναλυτικά, οι προτάσεις ανά θεματική ενότητα στις οποίες παρουσιάζεται αλλαγή της τελικής βαθμολογίας καταγράφονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα 1 (του αρχείου της ανακοινοποίησης των αποτελεσμάτων).

Το αρχείο της ανακοινοποίησης των αποτελεσμάτων (PDF|200 KB)

Κατόπιν των ανωτέρω, οι λίστες κατάταξης ανακοινώνονται εκ νέου:

Λίστα κατάταξης θεματικής 1.1 – ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Λίστα κατάταξης θεματικής 1.2 – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λίστα κατάταξης θεματικής 1.3 – ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Λίστα κατάταξης θεματικής 1.4 – ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΛΙΕΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Λίστα κατάταξης θεματικής 1.5 – ΙΑΤΡΙΚΗ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Λίστα κατάταξης θεματικής 1.6 – ΧΗΜΕΙΑ, ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Λίστα κατάταξης θεματικής 1.7 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Λίστα κατάταξης θεματικής 2.1 – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λίστα κατάταξης θεματικής 2.2 – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΜΙΚΑ
Λίστα κατάταξης θεματικής 2.3 – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Λίστα κατάταξης θεματικής 2.4 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Λίστα κατάταξης θεματικής 2.5 – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Λίστα κατάταξης θεματικής 2.6 – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία αξιολόγησης (φύλλα αξιολόγησης και βαθμός προ της εφαρμογής επαύξησης) της πρότασής τους μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό που είχαν κατά την υποβολή της πρότασης.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα διατύπωσης αντιρρήσεων επί της αξιολόγησης με την υποβολή σχετικού αιτήματος εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα αιτήματα, στην έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΠΕΔΒΜ (πρωτόκολλο υπηρεσίας), έως την 10/06/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 09:00 έως και 16:00. Τα αιτήματα μπορεί να αποσταλούν με οποιοδήποτε μέσο, αρκεί να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ μέχρι τις 10/06/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00. Αιτήματα που θα υποβληθούν μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας θα απορρίπτονται χωρίς να εξετασθούν.