Η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ διοργάνωσε τη Δευτέρα, 17.12.2012, ημερίδα ενημέρωσης δικαιούχων του ΕΠΕΔΒΜ με θέμα τη διαδικασία τροποποίησης των Τεχνικών Δελτί­ων (ΤΔΠ-ΤΔΥ), λόγω της μετάβασης στον υπολογισμό έμμεσων δαπανών, με τη μέθοδο υπολογισμού της «κατ’ αποκοπή δήλωσης έμμεσων δαπανών» στα Υποέργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα.

Το αρχείο της εκδήλωσης