Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος  «Θαλής – Προσδιορισμός των πηγών και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των λεπτόκοκκων και υπερλεπτόκοκκων αιωρούμενων σωματιδίων του ατμοσφαιρικού αερολύματος που επηρεάζουν το κλίμα της Ελλάδας» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, πραγματοποιείται στις 01 Οκτωβρίου 2012 στην Μυτιλήνη ημερίδα με θέμα: «Μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων σε τρεις πόλεις της Ελλάδας».Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων.

Το πρόγραμμα της ημερίδας