7η Τροποποίηση  Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης Αποφοίτων  ΙΕΚ – ΑΠ 4» mis 216988 : στον Άξονα Προτεραιότητας 4  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ4 (PDF|1,23MB)

(12/10/2015) 6η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης των Πράξεων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ» με κωδ. MIS 216989 και 216990, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.

ΑΠ 5 (PDF|1,27 MB) ΑΠ6 (PDF|1,23MB)

Ορθή Επανάληψη 6ης Τροποποίησης  Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης Αποφοίτων  ΙΕΚ – ΑΠ 4» mis 216988 : στον Άξονα Προτεραιότητας 4  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ4 (PDF|1,55MB)

(07/4/2015) 6η Τροποποίηση  Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης Αποφοίτων  ΙΕΚ – ΑΠ 4» mis 216988 : στον Άξονα Προτεραιότητας 4  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ4 (PDF|1,55MB)

(30/9/14) 5η Τροποποίηση  Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων με τίτλο «Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης Αποφοίτων  ΙΕΚ – ΑΠ 4, ΑΠ5, ΑΠ6» : στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ4 (PDF|1,28MB) ΑΠ5 (PDF|1,28MB) ΑΠ6 (PDF|1,28MB)

 

(13/03/14) 4η Τροποποίηση  Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων με τίτλο «Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης Αποφοίτων  ΙΕΚ – ΑΠ 4, ΑΠ5, ΑΠ6» : στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ4 (PDF|1,46MB) ΑΠ5 (PDF|1,53MB) ΑΠ6 (PDF|1,15MB)

(20/02/2012) 3η Τροποποίηση  Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων με τίτλο «Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης Αποφοίτων  ΙΕΚ – ΑΠ 4, ΑΠ5, ΑΠ6» : στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

 ΑΠ4 (PDF|1,72MB) ΑΠ5 (PDF|1,72MB) ΑΠ6 (PDF|1,72MB)

 

(30/06/2010) 2η Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων με τίτλο «Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης Αποφοίτων Δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας ΟΕΕΚ– ΑΠ 4, ΑΠ5, ΑΠ6» : στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ4 (PDF|382 KB) ΑΠ5 (PDF|378 KB) ΑΠ6 (PDF|382 KB)