ΜΟΝΑΔΑ Δ’ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

(26/06/2015) 2η Τροποποίηση της οριζόντιας Πράξης «Εκπαίδευση – επιμόρφωση στελεχών της ΕΥΔ ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ», στους Άξονες Προτεραιότητας 13, 14, 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ 13 – ΑΠ 14 – ΑΠ 15 (PDF| 1,27 MB)

(15/12/2014) 1η Τροποποίηση της οριζόντιας Πράξης «Εκπαίδευση – επιμόρφωση στελεχών της ΕΥΔ ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ», στους Άξονες Προτεραιότητας 13, 14, 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ 13 – ΑΠ 14 – ΑΠ 15 (PDF| 1,29 MB)

(18/05/2010) Ένταξη της οριζόντιας Πράξης «Εκπαίδευση – επιμόρφωση στελεχών της ΕΥΔ ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ», στους Άξονες Προτεραιότητας 13, 14, 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

 Α.Π.13 – Α.Π.14 – Α.Π.15 (DOC | 235 KB)