ΜΟΝΑΔΑ Δ’ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

(26/06/2015) 2η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Εκπαίδευση – Επιμόρφωση στελεχών των Τελικών Δικαιούχων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση’» με κωδικό MIS 292606, στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

Οριζόντια Πράξη – Α.Π.13 – Α.Π.14 – Α.Π.15 (PDF| 1,27 MB) (12.08.2014) 1η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Εκπαίδευση – Επιμόρφωση στελεχών των Τελικών Δικαιούχων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση’» με κωδικό MIS 292606, στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

Οριζόντια Πράξη – Α.Π.13 – Α.Π.14 – Α.Π.15 (PDF| 1,27 MB)

Ένταξη της Πράξης «Εκπαίδευση – Επιμόρφωση στελεχών των Τελικών Δικαιούχων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση’» , στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ»

Οριζόντια Πράξη – Α.Π.13 – Α.Π.14 – Α.Π.15 (DOC | 235 kB)