ΜΟΝΑΔΑ Δ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

(12-09-2014) 1η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4162/08-04-2010 απόφασης ένταξης της Πράξης «Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση της νέας Εθνικής Στρατηγικής για τη δια βίου μάθηση: Διαγνωστική μελέτη δυνητικών φορέων υλοποίησης έργων και σχετικών δομών και διαδικασιών», στους Άξονες Προτεραιότητας 13, 14, 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ».

ΑΠ 13 – ΑΠ 14 – ΑΠ 15 (PDF|136 KB)

(11-08-2010) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4162/08-04-2010 απόφασης ένταξης της Πράξης «Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση της νέας Εθνικής Στρατηγικής για τη δια βίου μάθηση: Διαγνωστική μελέτη δυνητικών φορέων υλοποίησης έργων και σχετικών δομών και διαδικασιών», στους Άξονες Προτεραιότητας 13, 14, 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ».

ΑΠ13 – ΑΠ14 – ΑΠ15 (PDF|136 KB)

Ένταξη της Πράξης «Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση της νέας Εθνικής Στρατηγικής για τη δια βίου μάθηση: Διαγνωστική μελέτη δυνητικών φορέων υλοποίησης έργων και σχετικών δομών και διαδικασιών», στους Άξονες Προτεραιότητας 13, 14, 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ».

Οριζόντια Πράξη – Α.Π.13 – Α.Π.14 – Α.Π.15 (PDF|134 KB)