ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΟΕΕΚ)

Ένταξη Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) ΟΕΕΚ»  ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 4 (DOC | 300KB)

Ένταξη Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) ΟΕΕΚ»  ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 5 (DOC | 300KB)

Ένταξη Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) ΟΕΕΚ»  ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 6 (DOC | 300KB)