1η Τροποποίηση της Πράξης “ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ” στους ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, 8 και 9, με κωδικούς MIS 372783372785 και 372780 αντίστοιχα, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 7 (1.984 ΚΒ) – ΑΠ 8 (1.983 KΒ) – ΑΠ 9 (1.722 KΒ)

(06-02-2012) Ένταξη των Πράξεων “ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ” στους ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, 8 και 9, με κωδικούς MIS 372783, 372785 και 372780 αντίστοιχα, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 7 (3,24 ΜΒ) – ΑΠ 8 (3,24 ΜΒ) – ΑΠ 9 (2,86 ΜΒ)