(26-06-2015) 3η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων» με κωδικό MIS 277495 στο Επιχειεξσιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ13-14-15 (PDF|984 ΚΒ)

 (28-03-2013) 2η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων» με κωδικό MIS 277495 στο Επιχειεξσιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ13-14-15 (PDF|984 ΚΒ)

 (26-03-2012) 1η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων» με κωδικό MIS 277495 στο Επιχειεξσιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ13-14-15 (PDF|1,28 MB)

 Ένταξη της Πράξης «Οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων» στον Άξονα Προτεραιότητας 13 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης», στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και στον Άξονα Προτεραιότητας 15: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση»  ένταξη στους Άξονες Προτεραιότητας 13-14-15 (PDF|341 ΚΒ)