Σχετικό έργο Εντάχθηκε

2η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 19632/18-11-2011 Πρόσκλησης (κωδ. 143) για την Πράξη: «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» στους ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 2ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 157 ΚB)

(25-01-2013) 1η επικαιροποίηση της ανοιχτής πρόσκληση (Α.Π 863/23-01-2012) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» στους ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της Επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 356 ΚB)

(18-11-2011) Aνοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 19632/18-11-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» στους ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 1,86 MB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)