Αναμένονται Προτάσεις
Aνοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 15327/16-09-2011) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Πρόγραμμα διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1-2-3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.
Καλείται η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. να υποβάλλει πρόταση για την Οριζόντια Πράξη «Υποστήριξη Παρέμβασης για την πιλοτική εισαγωγή διαδραστικών συστημάτων και Η/Y στα σχολεία στο πλαίσιο της ψηφιακά υποστηριζόμενης διδασκαλίας»   στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας  1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.