Αναμένονται Προτάσεις

Πρόσκληση (Α.Π 13528/01-08-2011) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης – Σύστημα 4 ΕΣΣΕΕΚΑ» και την πράξη «Αναλυτικός Σχεδιασμός και Εισαγωγή Συστήματος Ελέγχων Αγοράς Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης Μάθησης» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Καλείται ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων για την υποβολή πρότασης πράξης “Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης & Άτυπης Μάθησης”, προκειμένου η εν λόγω πράξη να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1,2,3 «Συστημικές Παρεμβάσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

 Το αρχείο της πρόσκλησης (PDF|471 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)