Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 13528/01-08-2011) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης – Σύστημα 4 ΕΣΣΕΕΚΑ» και την πράξη «Αναλυτικός Σχεδιασμός και Εισαγωγή Συστήματος Ελέγχων Αγοράς Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης Μάθησης» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»


Καλείται το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την υποβολή πρότασης πράξης “Αναλυτικός Σχεδιασμός και Εισαγωγή Συστήματος Ελέγχων Αγοράς Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης Μάθησης”, προκειμένου η εν λόγω πράξη να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1,2,3 «Συστημικές Παρεμβάσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Το αρχείο της πρόσκλησης  (PDF|471 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)