Στο πλαίσιο των διατάξεων των Νόμων 2860/2000 (άρθρο 7), 3614/2007 (άρθρο 18) και 3528/2007, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς Μόνιμους Δημοσίους Υπαλλήλους ή Υπαλλήλους ΝΠΔΔ για την πλήρωση μίας (1) θέσης γραμματειακής υποστήριξης, μίας (1) θέσης τεχνικού δικτύων και δύο (2) θέσεων στελεχών υποστήριξης στην υλοποίηση έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|104KB)