Αναμένονται Προτάσεις

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π. 11876/06-7-2011) για υποβολή προτάσεων για τις  Πράξεις: 1. « Ακαδημία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών» στο πλαίσιο του Άξονα  Προτεραιότητας  2 και 2. « Ακαδημία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και ο Πολίτης» στο πλαίσιο του Άξονα  Προτεραιότητας 8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Καλούνται τα :

ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ, που εποπτεύονται από το ΥΠΔΒΜΘ, είτε αυτοτελώς ή σε σύμπραξη μεταξύ τους, ή/και σε σύμπραξη με ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικά που δραστηριοποιούνται στην Εκπαίδευση & στον Πολιτισμό, να υποβάλουν προτάσεις για την κατηγορία πράξεων «Δράσεις για τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση» για τις  Πράξεις: 1. « Ακαδημία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών» στο πλαίσιο του Άξονα  Προτεραιότητας  2 και 2. « Ακαδημία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και ο Πολίτης» στο πλαίσιο του Άξονα  Προτεραιότητας  8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 501 ΚB)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

(18/10/2011) Πίνακας κατάταξης αξιολογηθεισών Προτάσεων – Πράξη 1η (PDF| 109 ΚB)

(18/10/2011) Πίνακας κατάταξης αξιολογηθεισών Προτάσεων – Πράξη 2η  (PDF| 109 ΚB)