- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - http://www.edulll.gr -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), επενδύει στην υποστήριξη των Ατόμων με Αναπηρία στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της στήριξης νέων εκπαιδευτικών πρακτικών για την αναγνώριση και απαλοιφή των εμποδίων στην τάξη, ξεκινάει σήμερα συντονισμένη προσπάθεια υποστήριξης μαθητών με αναπηρία και μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Μαθητές με σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών έχουν ίσα δικαιώματα πρόσβασης και συμμετοχής στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Πρώτο σημαντικό βήμα για τη μετρήσιμη αποτελεσματικότητα του όλου σχεδιασμού είναι να καταγραφούν σε Βάση Δεδομένων όλοι οι μαθητές με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, επιπέδου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά κατηγορία αναπηρίας ή ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης. Το ολοκληρωμένο αυτό ηλεκτρονικό μητρώο θα βοηθήσει ώστε να προσαρμοστεί ο θεσμός της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών.

Επιπλέον, ξεκινά προσπάθεια αναπροσαρμογής του εκπαιδευτικού υλικού ώστε να γίνει κατάλληλο και προσβάσιμο από όλους. Τα σχολικά εγχειρίδια για την Α΄ και Β΄ Δημοτικού θα προσαρμοστούν ώστε να καλύψουν ανάγκες των μαθητών που παρουσιάζουν:
– προβλήματα όρασης (τυφλοί και αμβλύωπες)
– προβλήματα ακοής
– κινητικά προβλήματα των άνω άκρων
– μέτρια και ελαφριά νοητική υστέρηση
– αυτισμό

Πέραν αυτών, με βάση τα στοιχεία της παρούσας εκπαιδευτικής πραγματικότητας και την ανάγκη που διαπιστώνεται, σχεδιάζεται υψηλών προδιαγραφών επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με συνδυασμό θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης και διαρκή επιστημονική ενημέρωση για θέματα που αφορούν τις πρακτικές του Προγράμματος.

Το επιμορφωτικό υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο της Παρούσας Πράξης αλλά και το υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί σε παλαιότερα συναφή Προγράμματα θα συγκεντρωθεί και θα αξιοποιηθεί μέσω της μεγάλης ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας που δημιουργεί το Υπουργείο Παιδείας με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Η Επένδυση στην Κοινωνία της Γνώσης αφορά όλους και έχει στόχο να καλύψει τις διαφορετικές και πολύμορφες εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μαθητών.

Με βάση τα παραπάνω, δημοσιεύονται σήμερα 3 Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ειδική Αγωγή: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες», «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία», «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Το αρχείο της Ανακοίνωσης [1] (DOC|340 KB)

Σύνδεσμος με τη σελίδα της Πρόσκλησης με κωδ. 70 [2]

Σύνδεσμος με τη σελίδα της Πρόσκλησης με κωδ. 71 [3]

Σύνδεσμος με τη σελίδα της Πρόσκλησης με κωδ. 72 [4]