Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), προχωρά στην ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/-τριών.

Στο πλαίσιο του έργου επιδιώκεται η στήριξη του εγχώριου ερευνητικού δυναμικού αλλά και η προσέλκυση ερευνητών/-τριών από το εξωτερικό. Θα χρηματοδοτηθεί η εκπόνηση ερευνητικού έργου διάρκειας 24 – 36 μηνών σε Ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής), στην ΑΣΠΑΙΤΕ ή σε δημόσιους ερευνητικούς φορείς. Στόχος είναι η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων για την έρευνα και η συμβολή στην επιστημονική πρόοδο και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Την σχετική Πρόσκληση θα εκδώσει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), στην οποία έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για πράξεις ενίσχυσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων διδακτορικής, μεταδιδακτορικής και γενικότερης εφαρμοσμένης έρευνας καθώς και για πράξεις προσέλκυσης υψηλού επιπέδου ερευνητών από το εξωτερικό – ενίσχυση Κέντρων Αριστείας.

Για την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση του έργου στις ανάγκες της ερευνητικής κοινότητας και στη βάση των αρχών της διαφάνειας και της υπευθυνότητας,  πραγματοποιείται από την ΓΓΕΤ δημόσια διαβούλευση που θα οδηγήσει στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου της σχετικής Πρόσκλησης.

Τα σχόλια θα διαβιβάζονται έως τις 14/06/2010 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kikigsrt.gr (κα Κική Νικοπούλου) ή θα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων
Μεσογείων 14-18, Αθήνα, 11527
Υπόψη κας Κ.Νικοπούλου

Σχετικώς:  http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6520

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|338 ΚΒ)