Παρακαλούνται τα κάτωθι Πανεπιστήμια να αποστείλουν άμεσα, τα συμπληρωματικά στοιχεία που απαιτούνται για την ένταξη των υποτροφιών των ΥΔ που δεν έχουν ενταχθεί στην Α’ φάση ένταξης της πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ» ώστε να ακολουθήσει η αναμενόμενη χρηματοδότηση τους.

Για τους ΥΔ που έχουν λάβει υποτροφία για την διδακτορική έρευνα από οποιοδήποτε φορέα το ποσό της υποτροφίας που θα εγκριθεί, προκύπτει για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία διακοπής της υποτροφίας έως την ημερομηνία υποστήριξης και αποδοχής της διδακτορικής διατριβής, η οποία δεν μπορεί να είναι μετά τις 31/8/2013 (εφόσον η υποτροφία από το άλλο φορέα  ξεκίνησε πριν από την 1/9/2010).

Τα συμπληρωματικά έγγραφα που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

  • Υπεύθυνη δήλωση του ΥΔ που θα πιστοποιεί την διακοπή της υποτροφίας καθώς και την ημερομηνία διακοπής αυτής.
  • Υπεύθυνη δήλωση του ΥΔ και του επιβλέποντος καθηγητής που θα δηλώνει την ημερομηνία έναρξης και λήξης της διδακτορικής διατριβής (λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 2100/17-02-2011 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ).

Για τους ΥΔ που ελάμβαναν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ., το ποσό της υποτροφίας που θα εγκριθεί,  προκύπτει από το υπόλοιπο ποσό της υποτροφίας του «Ηράκλειτος ΙΙ» που δικαιούνται, αφού αφαιρεθεί το ποσό της υποτροφίας που έχουν ήδη λάβει από το ΙΚΥ μέχρι την ημερομηνία διακοπής και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία διακοπής της υποτροφίας έως την ημερομηνία υποστήριξης και αποδοχής της διδακτορικής διατριβής, η οποία δεν μπορεί να είναι μετά τις 31/8/2013 (εφόσον η υποτροφία του Ι.Κ.Υ. ξεκίνησε πριν από την 1/9/2010).

Τα συμπληρωματικά έγγραφα που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

  • Υπεύθυνη δήλωση του ΥΔ που θα πιστοποιεί την διακοπή της υποτροφίας.
  • Βεβαίωση του Ι.Κ.Υ. για την ημερομηνία διακοπής της υποτροφίας του Ι.Κ.Υ.
  • Υπεύθυνη δήλωση του ΥΔ και του επιβλέποντος καθηγητής που θα δηλώνει την ημερομηνία έναρξης και λήξης της διδακτορικής διατριβής (λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 2100/17-02-2011 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ).

Τα αναφερόμενα στον πίνακα αποδεκτών Πανεπιστήμια είναι:

1. ΕΚΠΑ

2. ΕΜΠ

3. ΑΠΘ

4. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

7. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

8. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

10. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

11. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

12. ΔΠΘ

Το αρχείο των διευκρινίσεων. (PDF|76 KB)