Το Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., με στόχο την επέκταση και ενίσχυση του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας προχωρά σε ενέργειες που θα διευρύνουν και θα αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες των δομών αυτών.

Για το σκοπό αυτό, και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ),  αυξάνονται οι διαθέσιμοι πόροι που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη παρέμβαση. Προτεραιότητα είναι να τηρηθεί η δέσμευση για αύξηση των επενδύσεων που αφορούν τη Διά Βίου Μάθηση και παράλληλα να επιδιωχθεί η υποστήριξη κοινωνικά ασθενέστερων ομάδων που κινδυνεύουν με αποκλεισμό.

Με βάση τα παραπάνω, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» προχώρησε στην επικαιροποίηση της σχετικής Πρόσκλησης για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Παράλληλα σχεδιάζεται ανάλογη παρέμβαση για Λύκεια Δεύτερης Ευκαιρίας με στόχευση σε μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και με δυνατότητα ευελιξίας στο πρόγραμμα σπουδών (π.χ. μερική παρακολούθηση σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος επιθυμεί να καλύψει ένα σχολικό έτος σε δύο ημερολογιακά έτη).

 Αναλυτική ανακοίνωση θα ακολουθήσει μετά τη δημοσίευσης της Πρόσκλησης.

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|120KB)