Το Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προχωρά στη χορήγηση επιταγών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε νέους 18-25 ετών.

Κάθε επιταγή (voucher) θα ενσωματώνει μία συγκεκριμένη οικονομική αξία, με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή της με υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση δίνεται η δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι την υπηρεσία και τον φορέα από τον οποίο θα λαμβάνουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες.

 Μέσω της χορήγησης των επιταγών θα προωθηθούν ειδικότητες που εκτιμάται ότι θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια και παράλληλα υπηρετούν σημαντικούς στόχους για την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη και η δημιουργία οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Παράλληλα, προτεραιότητα θα δοθεί σε κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες, με συμπληρωματική χορήγηση -σε όσους δικαιούνται-, εφάπαξ βοηθήματος για την κάλυψη του κόστους μεταφοράς και διαβίωσής τους.

Η Πράξη θα υλοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και το ΙΔΕΚΕ και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Με βάση τα παραπάνω, δημοσιεύεται σήμερα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Πρόσκληση με τίτλο: «Επιταγή (voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης».

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|113KB)