1η τροποποίηση της Πράξης «Διοργάνωση Επιτροπών Παρακολούθησης της ΕΥΔ ΕΠΕκΔιΒιΜ 2011-2015», με MIS 350472 στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ»

ΑΠ 13-14-15 (PDF| 1,27 MB)

Ένταξη της Πράξης «Διοργάνωση Επιτροπών Παρακολούθησης της ΕΥΔ ΕΠΕκΔιΒιΜ 2011-2015», στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ»

ΑΠ 13-14-15 (PDF| 183 KB)