Αναμένονται Προτάσεις

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 9448/08-06-2011) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξης «Προμήθεια Η/Υ, Περιφερειακών, Λοιπού Εξοπλισμού και Λογισμικού της ΕΥΔ ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Καλείται η Μονάδα Δ’ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ως δυνητικός Δικαιούχος να υποβάλλει προτάσεις για την κατηγορία πράξης «Προμήθεια Η/Υ, Περιφερειακών, Λοιπού Εξοπλισμού και Λογισμικού της ΕΥΔ ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 13, 14, 15, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της πρόσκλησης (PDF | 203 KB)