Στρατηγικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» αλλά και κεντρικός πολιτικός στόχος του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο των γενικών στόχων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί η βελτίωση των Δομών και γενικότερα των όρων και προϋποθέσεων μέσω των οποίων τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στηρίζουν τους φοιτητές τους για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα υπόβαθρο και να διαμορφωθούν διαδικασίες βιώσιμες ώστε να παρέχεται συστηματικά στήριξη των φοιτητών για την ανάπτυξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Στο πλαίσιο αυτό επικαιροποιήθηκαν οι Πρoσκλήσεις υπ’αρ. 27 και 28 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για τις κατηγορίες πράξεων «Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)», «Γραφεία Διασύνδεσης γ’βάθμιας Εκπαίδευσης», «Πρακτική Άσκηση γ’βάθμιας Εκπαίδευσης», «Επιχειρηματικότητα Νέων γ’βάθμιας Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας».

Με την επικαιροποίηση διευκρινίστηκαν και αποτυπώθηκαν ρητά θέματα που είχαν συζητηθεί με τα ΑΕΙ ή είχαν αποτυπωθεί στα Σύμφωνα Αποδοχής Όρων, ενώ τέθηκαν οι προϋποθέσεις για να βελτιωθούν, κατά την άποψη της ΕΥΔ, οι όροι λειτουργίας των Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Οι βασικές αλλαγές είναι οι εξής: 

  • Σχετικά με την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας:

Η πρόσκληση ορίζει πλέον τα εξής: «Δημιουργείται και ξεκινά να λειτουργεί – με στόχο τη μεταγενέστερη τυπική θεσμοθέτησή της – ειδική Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στα Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας. Η Απόφαση για την ίδρυση, λειτουργία και οργάνωση της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος θα εκδίδεται από το αρμόδιο συλλογικό του όργανο και θα υποβάλλεται στην ΕΥΔ πριν από την έκδοση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης. Σε εύλογο χρόνο από την έκδοση αυτής, θα υποβάλλεται στην ΕΥΔ έγγραφο, υπογεγραμμένο από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Ιδρύματος, στο οποίο θα προσδιορίζεται με σαφήνεια ο τρόπος λειτουργίας της ΜΚΕ (πλήρες οργανόγραμμα, αρμοδιότητες, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων και λοιπά στοιχεία διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας της Μονάδας). Ανάλογη δέσμευση εκ μέρους του Δικαιούχου, θα υπάρχει και στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης».

  • Σχετικά με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας :

Ορίζεται ότι οι δραστηριότητες (όπως επισκέψεις, σεμινάρια, mentoring, μελέτες περίπτωσης, εικονικές πλατφόρμες κλπ) θα μπορούν πλέον να πραγματοποιούνται «είτε συμπληρωματικά ως προς τα Μαθήματα Επιχειρηματικότητας και ενταγμένες σε αυτά, αποτελώντας οργανικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είτε ανεξάρτητα από αυτά».

  • Σχετικά με την εισαγωγή και διδασκαλία των Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας:

Η πρόσκληση ορίζει πλέον τα εξής: «Τα Μαθήματα Επιχειρηματικότητας θα εντάσσονται στα προγράμματα σπουδών της Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο (ως υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν ή προαιρετικά). Επισημαίνεται, ότι τα μαθήματα δύναται να είναι διατμηματικά ή/και εξ αποστάσεως.»

  • Σχετικά με τη θεσμοθέτηση των Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας:

Η πρόσκληση ορίζει πλέον τα εξής: «…… Σε περίπτωση που έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα του Δικαιούχου η θεσμοθέτηση των Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας στα Τμήματα που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, αλλά δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών, ο Δικαιούχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις διαδικασίες ένταξής τους σε εύλογο χρόνο από την έκδοση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης. Ανάλογη δέσμευση εκ μέρους του Δικαιούχου θα υπάρχει και στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.

Επίσης, δίδεται η δυνατότητα να θεσμοθετηθούν Μαθήματα Επιχειρηματικότητας σε επιπλέον Τμήματα του Ιδρύματος που θα επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα επιφέρει αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πράξης και κατόπιν υποβολής από τον Δικαιούχο σχετικού αιτήματος επικαιροποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και των σχετικών Αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.»

  • Σχετικά με την ομάδα των ωφελούμενων από τις δραστηριότητες της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας:

Διευρύνεται η ομάδα των ωφελούμενων από τις δραστηριότητες της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (απόφοιτοι ή/και η ακαδημαϊκή κοινότητα όλου του Ιδρύματος)

  •  Σχετικά με τη δημιουργία και λειτουργία της ΔΑΣΤΑ:

Η πρόσκληση ορίζει πλέον τα εξής: «Δημιουργείται και ξεκινά να λειτουργεί – με στόχο τη μεταγενέστερη τυπική θεσμοθέτησή της – ειδική Δομή η οποία θα έχει την οργανωτική και διοικητική υποστήριξη όλων των παρεμβάσεων και των άλλων ειδικότερων δομών που αφορούν στη σταδιοδρομία των φοιτητών».

  • Σχετικά με τα Ετήσια Σχέδια Δράσης:

Η πρόσκληση ορίζει πλέον αυτά που αναφέρονταν και στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων: «Αντίγραφο του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της ΔΑΣΤΑ θα υποβάλλεται στην Ειδική Υπηρεσία πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης θα περιλαμβάνει ως Παράρτημα (α) αντίγραφα των Ετήσιων Σχεδίων Δράσης των άλλων δομών όπως επίσης και (β) προγραμματικές και απολογιστικές εκθέσεις σχετικά με την τήρηση των ειδικότερων ποιοτικών κριτηρίων των Προσκλήσεων. Ο απολογισμός εργασιών που θα περιλαμβάνεται στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης θα αποτελεί τη βάση για τις αξιολογήσεις της Πράξης» και: «Οι απολογισμοί εργασιών στα Ετήσια Σχέδια Δράσης των επιμέρους Πράξεων θα αποτελούν τη βάση για τις αξιολογήσεις τους».

  • Σχετικά με τις Αξιολογήσεις των πράξεων:

Η πρόσκληση ορίζει πλέον τα εξής: «Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μεριμνούν για την αξιολόγηση των παρεμβάσεων που εντάσσονται στις σχετικές Πράξεις. Βάση αξιολόγησης θα αποτελεί ο απολογισμός εργασιών και οι απολογιστικές εκθέσεις στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης. Η Διαχειριστική Αρχή λαμβάνοντας υπόψη το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης και τις αξιολογήσεις των επιμέρους πράξεων αξιολογεί τα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα των πράξεων και δύναται να προβεί σε αύξηση ή και σε μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πράξης, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό επίτευξης ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων από την υλοποίηση της πράξης και αφού ενημερώσει σχετικά το Δικαιούχο κάθε Πράξης.»

  • Σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό:

«Το υλικό που είχε παραχθεί από τις συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις του Γ’ ΚΠΣ, θα είναι διαθέσιμο και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης: http://repository.edulll.gr./

          Οι ανωτέρω διαφοροποιήσεις καθώς και λοιπές διαχειριστικής φύσεως διευκρινίσεις που προέκυψαν από την επικαιροποίηση είναι εμφανείς στα αρχεία των σχετικών Προσκλήσεων στους ακόλουθους υπερσυνδέσμους :

Πρόσκληση 27 «Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης»: http://www.edulll.gr/?p=876    

Πρόσκληση 28  «Ιδρύματα Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης»: http://www.edulll.gr/?p=879   

 

Το αρχείο της Ανακοίνωσης  (PDF|137KB)