Σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» η Πράξη με τίτλο: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης».

Από τον Σεπτέμβριο του 2010, ξεκινούν οι σχετικές διαδικασίες σε σχολεία της Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό που θα αναφέρεται στην αποτίμηση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και παράλληλα θα αναπτυχθούν σχέδια δράσης με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής μονάδας. Οι διαφορετικές ανάγκες κάθε σχολείου υποδεικνύουν διαφοροποιημένες στρατηγικές. Ο γνώμονας είναι πάντα ένα ποιοτικό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις συνθήκες της σχολικής ζωής σε κάθε μονάδα.

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) θα υλοποιηθεί το έργο της αυτοαξιολόγησης με στόχο ένα καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα. Επιδίωξη είναι να δοθεί βήμα στην εκπαιδευτική κοινότητα, να μιλήσουν οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, να εντοπίσουν αδυναμίες, να προτείνουν λύσεις, να ακουστεί η δική τους φωνή για το τι γίνεται σωστά και τι λάθος.

Με την κινητοποίηση των εκπαιδευτικών, των διευθυντών των σχολείων και των σχολικών συμβούλων επιδιώκεται να αναπτυχθεί αίσθημα συνεργατικότητας και συλλογικής ευθύνης, να αναδυθεί η παιδευτική αξία της κοινωνικής λογοδοσίας και να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί εκείνοι που θα λειτουργούν στο μέλλον όχι τιμωρητικά αλλά επανορθωτικά για την ενίσχυση ενός σχολείου σε όλα τα επίπεδα.

Στο τέλος του έργου, θα αξιολογηθεί και η ίδια η διαδικασία που ακολουθήθηκε προκειμένου να επισημανθούν επιπλέον ανάγκες και προβλήματα που θα προκύψουν κατά τη λειτουργία του.

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|340KB)