- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - http://www.edulll.gr -

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες [70]

Πρόσκληση (Α.Π 8203/02-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την πράξη «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες» στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.

Καλείται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ως Δικαιούχος, να υποβάλει προτάσεις, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της Πρόκλησης.

Το αρχείο της Πρόσκλησης [1] (DOC|979 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή) [2]

(16/9/2011) 1η Επικαιροποίηση της με Α.Π 8203/02-06-2010, για την πράξη «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες»

Το αρχείο της επικαιροποιημένης Πρόσκλησης [3] (PDF|284 KB)