- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - http://www.edulll.gr -

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Θαλής – Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση» συγκροτεί Μητρώο Αξιολογητών, για την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων της πράξης: «Θαλής – Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας».

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος θα δύναται να επιλέγει τους αξιολογητές μόνο εκ των εγγεγραμμένων στο Μητρώο.

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, όπως οριζονται στη σχετική πρόσκληση της Ειδικής Γραμματέως περί συγκρότησης του Μητρώου (κατωτέρω),  να συμπληρώσουν την σχετική φόρμα.
(18/06/2010) Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης: Δεν θα ισχύσει η προθεσμία έως 15-06-2010, αλλά θα παραμείνει Ανοικτή η Πρόσκληση Το αρχείο του εγγράφου επικαιροποίησης [1] (DOC|51 ΚΒ)

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης δήλωσης ενδιαφέροντος  για το Μητρώο Αξιολογητών Ερευνητικών Προγραμμάτων [2]

Το αρχείο της Πρόσκλησης [3] (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 19/05/2010)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α [4] – Επιστημονικές Περιοχές