Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Μάρτιος, 2016

Σήμερα, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού) εξέδωσε πρόσκληση προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας να καταθέσουν προτάσεις (Τεχνικά Δελτία) για το πρόγραμμα «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας κατόχων διδακτορικού».

Η δράση, η οποία θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους,  στοχεύει στην απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από 1.861 κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Στα πλαίσια της δράσης, τα Ιδρύματα καλούν τους κατόχους διδακτορικού να καταθέσουν σχεδιάγραμμα διδασκαλίας για συγκεκριμένα μαθήματα που επιλέγουν τα Τμήματα. Η πρόσκληση δύναται να αφορά μαθήματα επιλογής, προαιρετικά μαθήματα, μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής, κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα, σεμιναριακά μαθήματα, μαθήματα που προσφέρονται σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, μαθήματα και των δύο εξαμήνων (εαρινό, χειμερινό). Δεν επιτρέπεται η έκδοση πρόσκλησης για διδασκαλία μαθημάτων κορμού (υποχρεωτικά) ή για διδασκαλία μαθημάτων τα οποία περιλαμβάνονται σε Προγράμματα Σπουδών που προβλέπουν την καταβολή διδάκτρων.

Περισσότερα »

Ορθή Επανάληψη της Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ17 και τίτλο «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία – Τάξεις υποδοχής»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (Ορθή Επανάληψη) (PDF 492 KB)

Περισσότερα »

Αναρτάται το υπ’ αριθμ.3229/11-3-2016 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ μετά του συνημμένου πίνακα προκειμένου να συμπλήρωθούν τα στοιχεία και να αποσταλούν στην ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 17-03-2016.

Σχετικά αρχεία:

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του προγράμματος τεχνικής βοήθειας, δημιούργησε Κατάλογο προμηθευτών και παρεχόμενων υπηρεσιών και απευθύνει Πρόσκληση για εγγραφή προς κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τα κριτήρια.

Απόφαση για τη δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών & υπηρεσιών (pdf|645|ΚΒ)

Τροποποίηση / Επικαιροποίηση της αρ. πρωτ. 3199/11-03-2016  (Α.Δ.Α.:731Τ4653Ο7-ΣΜΧ) Απόφασης

Κατά το τελευταίο διάστημα και στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την Πρακτική Άσκηση φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κωδικός Πρόσκλησης: Ε∆ΒΜ12 Α/Α ΟΠΣ: 1250), έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας ερωτήματα για τη δυνατότητα έναρξης της διαδικασίας επιλογής φοιτητών για πρακτική άσκηση καθώς και δημοσίευσης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες πριν την ένταξη της σχετικής πράξης στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ.

Ως προς τα προαναφερόμενα, η Υπηρεσία μας ενημερώνει ότι είναι δυνατή η ανάληψη ενεργειών πριν την ένταξη της σχετικής πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι η πρακτική άσκηση των φοιτητών της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης αφορά στο χρονικό διάστηµα από 01-11-2015 έως 31-10-2016 (όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση) καθώς και ότι έχουν τηρηθεί όλες οι απαιτούμενες διατάξεις κατά τη διαδικασία προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία μας, θα ελέγξει την τήρηση όλων των απαραίτητων διατάξεων κατά την έκδοση και τη δημοσίευση των σχετικών προκηρύξεων /προσκλήσεων.

Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση_ΠΑ_11.3.2016

 

Αναρτώνται οι αποφάσεις κατανομών σε Ειδικούς Λογαριασμούς οι οποίες υλοποιήθηκαν  εντός του 2015 (αρχείο zip), καθώς και αρχείο με τις αποφάσεις ανά πράξη (αρχείο excel) προκειμένου να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι.

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ_2015 (.zip| 7MB)

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ_2015 από το ΟΠΣ για τους Ειδικούς Λογαριασμούς (9.3.2016) (xls |501 KB)

Πρόσκληση [κωδ. ΕΔΒΜ18] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΜΒ, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9 με τίτλο «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 518 ΚΒ)

Συνοδευτικά Αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

2η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 13665/18-08-2015 Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ 03 και τίτλο «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Το αρχείο της 2ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF |439 KB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης [κωδ. ΕΔΒΜ 02] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9 με τίτλο «Ολοήμερο Νηπιαγωγείο»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|273 KB)

Περισσότερα »

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης [κωδ. ΕΔΒΜ 01] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9 με τίτλο «Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία»

Το αρχείο της Πρόσκλησης   (PDF|512 KB)

 

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης [κωδ. ΕΔΒΜ 01] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9 με τίτλο «Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|512 KB)

Περισσότερα »

Σελίδα 2 απο 3123