Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Φεβρουάριος, 2016

Σας ενημερώνουμε ότι  δεν επιτρέπεται :α) η τροποποίηση αποφάσεων ένταξης όταν αυτές αφορούν σε αύξηση του προϋπολογισμού της πράξης ή προσθήκη νέων υποέργων ή έκδοση νέας προέγκρισης που οδηγεί στην ανάληψη νέων νομικών δεσμεύσεων. Επιπλέον δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση σε έργα που πρόκειται να απενταχθούν (ακόμα και αυτά που είναι υποψήφια προς ένταξη σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020),β) η έκδοση νέας προέγκρισης που οδηγεί στην ανάληψη νέας νομικής δέσμευσης και εισαγωγή νέου ΤΔΥ. Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι μετά την 26/2/2016 οι προϋπολογισμοί των μη συμβασιοποιημένων στο ΟΠΣ υποέργων θα μηδενιστούν με ενέργειες των αρμοδίων Ειδικών Υπηρεσιών χωρίς την όποια εμπλοκή των δικαιούχων.  Σε περίπτωση ύπαρξης συμβασιοποιημένου υποέργου για το οποίο δεν έχει αποσταλεί σχετικό ΤΔΥ παρακαλούμε όπως ενημερώσετε την ΕΥΔ έως την 26/2/2016.

Σχετικά αρχεία: Το από 24-2-2016 έγγραφο της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ (296|KB)

Το υπ’αρ. πρωτ. 18682/18-02-2016 έγγραφο της ΕΥ Συντονισμού της Εφαρμογής  (860|KB)

Πρόσκληση με κωδ. ΕΔΒΜ14 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ με τίτλο «Ένταξη και Εκπαίδευση Μουσουλμανόπαιδων»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 309 KB)

Συνοδευτικά Αρχεία της Πρόσκλησης (PDF| 1.694 KB)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του Δημόσιου τομέα και των φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα για την πλήρωση θέσεων στελεχών (απόσπαση).

Αίτηση_ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ

Οδηγίες συμπλήρωσης βιογραφικού

Πρόσκληση Στελέχωσης ΩΗΗΙ4653Ο7-ΨΥΖ

Τυποποιημένο Βιογραφικό

Υπεύθυνση Δήλωση_Συμπληρωμένη

______________________________________________________________________________

Πρόσκληση με κωδ. ΤΒ04 και τίτλο: «Τεχνικοί Σύμβουλοι Επιτελικών Δομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

Το αρχείο της Πρόσκλησης ΤΒ04 (356 PDF|ΚΒ)

1η τροποποίηση της Πρόσκλησης ΤΒ 04 (309|PDF|ΚΒ)

2η τροποποίηση της Πρόσκλησης ΤΒ 04 (510|PDF|ΚΒ)

3η τροποποίηση της Πρόσκλησης ΤΒ 04 (454|PDF|ΚΒ)

Τα συνημμένα αρχεία της Πρόσκλησης ΤΒ04 (.zip |1,1 ΜΒ)

Πρόσκληση με κωδ. ΤΒ03 και τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ» για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

Το αρχείο της Πρόσκλησης ΤΒ 03 (2,5 ΜΒ)

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΤΒ 03 ( 0,5 ΜΒ)

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΤΒ 03 ( 0,5 ΜΒ)

3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΤΒ 03 (0,5ΜΒ)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (1 ΜΒ)

2η Τροποποίηση της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνικών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» με Κωδικό ΟΠΣ 5000065 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (PDF | 406 KB)

 

1η Τροποποίηση της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνικών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» με Κωδικό ΟΠΣ 5000065 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (PDF | 524 KB)

 

Ορθή Επανάληψη: Ένταξη της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνικών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» με Κωδικό ΟΠΣ 5000065 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Απόφαση Ένταξης (PDF | 484 KB)

 

Ένταξη της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνικών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» με Κωδικό ΟΠΣ 5000065 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Απόφαση Ένταξης (PDF | 487 KB)

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης και Επιμόρφωσης Θεολόγων και Ιεροδιδασκάλων της Θράκης σε θέματα Θρησκευτικών, Θρησκευτικής Ετερότητας και Διαπολιτισμικής Θρησκευτικής Αγωγής» με κωδικό MIS 465696 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 7 (PDF|1.49 ΜB)

Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 11