Αρχείο Ιανουάριος, 2016

Σε συνέχεια του υπ’ αρ. πρωτ. 21887/14-12-2015 εγγράφου της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ αναφορικά με την υποχρέωση καταχώρισης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. των στοιχείων των Δημοσίων Συμβάσεων από τους υπόχρεους προς τούτο φορείς, παρακαλείσθε να διαβάσετε το υπ’ αρ. πρωτ. 563/20-01-2016 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ στο οποίο παρέχονται επιπρόσθετες διευκρινιστικές πληροφορίες για την καταχώριση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., της οποίας η τήρηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της κανονικότητας των δηλούμενων δαπανών στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ έργων.  Επισημαίνεται ότι η μη καταχώριση καθιστά μη δυνατή την πληρωμή των δαπανών, καθώς αυτές δε θεωρούνται πλέον κανονικές.

Κ.Η.Δ.Μ.Η.Σ. (σε .zip μορφή)

Παρακαλούμε να διαβάσετε το υπ’ αριθμ 363/15-1-2016 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ που αφορά στην Ολοκλήρωση και κλείσιμο Πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ καθώς και το συνημμένο πίνακα και παρακαλούμε για την συμπλήρωση των στοιχείων του και την αποστολή τους στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 21-01-2016.

 
Σχετικά αρχεία:
Ολοκλήρωση και κλείσιμο Πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ (pdf| 391 KB)

Πίνακας Πράξεων ΕΠΕΔΒΜ_Κλείσιμο+15.01.16 (xls| 591 KB)

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης» με κωδικό MIS 507405 στo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ως ΕΡΓΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΑΠ 1-2-3 (PDF| 1,24 MB)

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης» με κωδικό MIS 507405 στo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ως ΕΡΓΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΑΠ 1-2-3 (PDF| 1,24 MB)

Ανακοινώνονται οι προεγκρίσεις των ΣΑΕ 0458, 2458, 4458, 8458.

To αρχείο της Προέγκρισης της ΣΑΕ 2458_30.12.2015

Το αρχείο της Προέγκρισης της ΣΑΕ 8458_30.12.2015

Το αρχείο της Προέγκρισης της ΣΑΕ 0198_30.12.2015

Το αρχείο της Προέγκρισης της ΣΑΕ 0198_30.12.2015

Το αρχείο της Προέγκρισης της ΣΑΕ 3451_30.12,2015

Σελίδα 1 απο 11