Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Δεκέμβριος, 2015

Ανακοινώνoνται οι κατανομές των χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

To αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς (ΣΑΕ 2458)_17.12.2015 (PDF|172KB)

To αρχείο των κατανομών για τους Ειδικούς Λογαριασμούς (ΣΑΕ 2458)  (PDF|149 KB)

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς (ΣΑΕ 0908)_18.12.2015  (PDF|187 KB)

4η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» με κωδικό MIS 299949 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 5 (PDF|1.265 KB)

1η Τροποποίηση της πράξης «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ 374106 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 1 (PDF|1.529 KB)

4η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» με κωδικό MIS 299946 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

AΠ 5 (PDF|1,23 MB)

Περισσότερα »

3η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» με κωδικό MIS 352399 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 5 (PDF|1,23 MB)

Περισσότερα »

Παρακαλούμε να διαβάσετε το έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το αρ. 11 του Ν. 4013/2011 και του αρ. 139 του Ν. 4281/2014 για το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., ώστε να εξασφαλίζεται η- από αυτό το λόγο- κανονικότητα των δαπανών που στη συνέχεια δηλώνονται στο πλαίσιο των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ.

Ανακοινώνoνται οι κατανομές των χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

To αρχείο των κατανομών για τον ΟΠΑΝ_4.12.2015 (PDF| 178 ΚΒ)

Το αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 0148)_4.12.2015 (PDF| 175 ΚΒ)

To αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 2458) για την ΕΕΔΕ_7.12.2015 (PDF| 180 ΚΒ)

To αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 2458)_8.12.2015 (PDF| 174 ΚΒ)

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 0198)_10.12.2015 (PDF| 181 ΚΒ)

To αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 0198)_10.12.2015 (PDF| 172 ΚΒ)

Το αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 0138 & 2458)_10.12.2015 (PDF| 195 ΚΒ)

Το αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 0148)_10.12.2015 (PDF| 179 ΚΒ)

To αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (ΣΑΕ 0458 & 2458)_11.12.2015 (PDF| 183 ΚΒ)

To αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 2458 & 8458) για Ειδικούς Λογαριασμούς (PDF| 203 ΚΒ)

Το αρχείο της ανακατανομής (ΣΑΕ 0458 & 1458 & 2458 & 8458) _8.12.2015 (PDF| 449 ΚΒ)

Η τροποποίηση της ΣΑΕ 2458_7.12.2015 (PDF| 135 ΚΒ)

To αρχείο της τροποποίησης της ΣΑΕ 0458_8.12.2015 (PDF| 130 ΚΒ)

(10/12/2015) 1η Τροποποίηση των Πράξεων «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για την Επιχειρηματικότητα, την Καινοτομία και την Εξωστρέφεια» στους Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

ΑΠ 7 (PDF| 2,26 MB) ΑΠ 8 (PDF| 2,26 MB)

Περισσότερα »

3η Τροποποίηση των Απόφασεων Ένταξης των πράξεων με τίτλο «Πρόγραμμα εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία – AΠ1» Mis: 365049, &Mis: 365051 στους Άξονες Προτεραιότητας 1 & 2 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ1 (PDF|1,49ΜB) ΑΠ2 (PDF|1,49 ΜB)

Περισσότερα »

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη β/βάθμια εκπαίδευση» με Κωδικό ΟΠΣ 5000076 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (PDF| 457 KB)

Περισσότερα »

Σελίδα 2 απο 3123