Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Ιούνιος, 2015

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

(26/06/2015) 2η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Εκπαίδευση – Επιμόρφωση στελεχών των Τελικών Δικαιούχων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση’» με κωδικό MIS 292606, στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

Οριζόντια Πράξη – Α.Π.13 – Α.Π.14 – Α.Π.15 (PDF| 1,27 MB) Περισσότερα »

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

(26/06/2015) 3η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης»Σύμβουλοι δημοσιότητας για την εφαρμογή της Επικοινωνιακής Στρατηγικής και την προβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» με κωδικό MIS 291521 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15  (PDF | 1.27 MB)

Περισσότερα »

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

2η τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση λογισμικού και εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων/ εργαλείων για την υποστήριξη της παρακολούθησης, της διαχείρισης και του ελέγχου της υλοποίησης του Ε.Π.» , στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ».

Α.Π.13 – Α.Π.14 – Α.Π.15 (PDF|1,54 MB)

Περισσότερα »

4η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Eκτυπώσεις, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις και μεταφράσεις στο πλαίσιο της πληροφόρησης για τις δράσεις του Ε. Π. Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» με κωδικό MIS 302991 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15 (PDF|1.270 KB)

3η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Eκτυπώσεις, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις και μεταφράσεις στο πλαίσιο της πληροφόρησης για τις δράσεις του Ε. Π. Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» με κωδικό MIS 302991 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15 (PDF|984 KB)

(26/06/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης για τη μείωση και την αποτροπή της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου» με κωδικό MIS 491429 στους άξονες 13, 14 και 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 13-14-15 (PDF| 1,24 MB)

Περισσότερα »

(26/06/2015) 2η Τροποποίηση της Απόφασης  ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Κατάρτισης και Μαθητείας» με κωδικό MIS 483399 στο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15 (PDF|1,49 ΜB)

Περισσότερα »

(26/06/2015) 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «Σύμβουλος Εξειδικευμένης Υποστήριξης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”» με κωδικό MIS 447922 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15 (PDF|1,24 MB)

Περισσότερα »

(26/06/2015) 1η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΠΑ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΕΔΒΜ» με κωδικό MIS 393286 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15 (PDF|1,28 MB)

Περισσότερα »

(26/06/2015) 1η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης στις διαδικασίες Στρατηγικού Σχεδιασμού στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020» με κωδικό MIS 466099 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 13-14-15 (PDF|1,49MB)

Περισσότερα »

(26/06/2015) 5η Τροποποίηση της  με αρ. πρωτ. 27963 / 30-12-2010 Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «Ειδικός Σύμβουλος για την Υποστήριξη στην Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΕΥΔ ΕΠΕκΔιΒιΜ, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008» με κωδικό MIS 327932 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15 (PDF|1,5 MB)

Περισσότερα »

Σελίδα 3 απο 512345