Αρχείο Μάιος, 2015

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης » ΠΕΓΑ – Εφαρμογές Προηγμένων Υλικών σε Κατασκευές και Διαχείρισή τους στη Βιομηχανική Παραγωγή» με κωδικό MIS 479313

ΑΠ 8 (PDF|971 KB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με κωδικό MIS 390235 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ2(PDF|1.515 KB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» με κωδικό MIS 383642 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 2 (PDF | 1.515 KB)

Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

Ανάκληση της με αρ. πρ. 25331/08-12-2014 Πρόσκλησης με κωδικό 191 της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για την πράξη «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού της ασφαλιστικής αγοράς της χώρας»

Το αρχείο Ανάκλησης της Πρόσκλησης

Περισσότερα »

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 0458 & 2458 (PDF | 209 KB)

Ακύρωση της με αρ. πρωτ. 26276/18-12-2014 (ΑΔΑ: ΩΑΖΕ9-ΞΟΒ, ΑΔΑΜ: 14PROC002491736) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου «Μελέτη σύνδεσης των ΑΕΙ με τη διεθνή αγορά υψηλής τεχνολογίας», καθώς έχουν πλέον εκλείψει οι υπηρεσιακές ανάγκες υλοποίησης του έργου.

Το αρχείο της Απόφασης (PDF| 124 KB)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

26/05/2015 1η Τροποποίηση της Πράξης «Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση» με κωδικό MIS 453650 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 1 (PDF| 1,46 MB)

Περισσότερα »

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0148, 0458 & 2458 (PDF | 229 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 2458 (PDF | 187 KB)

3η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ στην ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» με κωδικό MIS 341280 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα

ΑΠ 1 – 2 – 3 (PDF | 1.535 KB)

Περισσότερα »

(12-05-2012) 1η Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Ανάπτυξη και Εφαρμογές Καινοτομικής Οργανολογίας και Πειραματικής Μεθοδολογίας Αστροσωματιδιακής Φυσικής» με κωδικό MIS 377067 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.  – ΑΠ10 (PDF|1,48 MB)

(04-07-2012) Ένταξη της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Ανάπτυξη και Εφαρμογές Καινοτομικής Οργανολογίας και Πειραματικής Μεθοδολογίας Αστροσωματιδιακής Φυσικής» με κωδικό MIS 377067 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.  – ΑΠ10 (PDF|2,6 MB)

Σελίδα 2 απο 612345...Τελευταία »