Αρχείο Νοέμβριος, 2014

Σε συνέχεια μειώσεων του προϋπολογισμού των ερευνητικών έργων «Θαλής» και κατ’ εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης κρίνονται αναγκαίες οι ακόλουθες διευκρινήσεις:

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΕΓΑ – Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων σε νέα επιστημονικά θέματα και τεχνολογίες περιβάλλοντος» με κωδικό MIS 470248 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση»

ΑΠ 8 (PDF|1.574KB)

Περισσότερα »

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΕΓΑ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» με κωδικό MIS 478889 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 8 (PDF|1.526KB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΕΓΑ – Σύγχρονες εξελίξεις στις θαλάσσιες κατασκευές» με κωδικό MIS 468365 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ8 (PDF|1.574 KB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πειραιά» με κωδικό MIS 349640 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 2 (PDF|1.574 KB)

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΕΓΑ – Επικαιροποίηση των γνώσεων αποφοίτων ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων σε σύγχρονες εφαρμογές στις Βιοεπιστήμες» με κωδικό MIS 478265 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 8 (PDF|1.573KB)

Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π. 23183/12-11-2014) με κωδ. 189 για υποβολή προτάσεων για την Κατηγορία Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία», Πράξη «Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα Επαγγελματικά Λύκεια» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 581 KB)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Ανάπτυξη Κατάλληλης Υποδομής για την Εφαρμογή Πρόσθετης Ηλεκτρονικής Στήριξης Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 492345 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 1-2-3 (PDF|1.856 KB)

7.12.2016 Απόφαση Απένταξης_492345 (PDF|974 KB)

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 2458 (PDF | 188 KB)

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 2458 (PDF | 180 KB)

Ανακοινώνεται η προέγκριση των ΣΑΕ 0458, 2458 και 4452.

Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 0458 (PDF| 129 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 (PDF| 129 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 (2) (PDF| 137 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 4452 (PDF| 134 KB)

Σελίδα 3 απο 3123