Αρχείο Σεπτέμβριος, 2014

-Ψηφιακά Μαθήματα:    Η δράση ‘Ψηφιακά Μαθήματα’  αποσκοπεί στην ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων αντίστοιχων των προγραμμάτων σπουδών και στην ελεύθερη διάθεσή τους μέσω του Διαδικτύου, στην πλατφόρμα η-Τάξη(Open eclass), στους φοιτητές, στην ακαδημαϊκή και την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας αλλά και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να διευρύνει ή να ανανεώσει τις γνώσεις του μέσω της αυτοεκπαίδευσης. Διαλέξεις προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, πειράματα, εργαστηριακές και πρακτικές ασκήσεις (π.χ. θεατρικό παιχνίδι), απεικόνιση πραγματικών καταστάσεων (π.χ. ιατρικές επεμβάσεις), συνέδρια ή άλλες εκδηλώσεις θα αναπτυχθούν και θα διατεθούν σε ψηφιακή μορφή σε σχετική πλατφόρμα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ μέσω των 15.000.000 €που διατίθενται από το ΕΠΕΔΒΜ.  Στόχος είναι ο φοιτητής να μπορεί να ανατρέχει στο ψηφιοποιημένο και οργανωμένο υλικό των μαθημάτων ανά πάσα στιγμή, να το μελετά και να επανέρχεται σε αυτό στους δικούς του χρόνους (προώθηση της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ως ενισχυτικής δράσης της συμβατικής). Παράλληλα, αναβαθμίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία και δίνεται η ευκαιρία στα Ιδρύματα να προβάλλουν το έργο τους σε διεθνές επίπεδο.

Ενδεικτικοί σύνδεσμοι:

http://opencourses.teicrete.gr/index.php/el/,  http://ocw-project.gunet.gr

 

Ηλεκτρονικές συνδρομές: Τα επιστημονικά περιοδικά αποτελούν έναν από τους απαραίτητους επιστημονικούς πόρους για την ερευνητική διαδικασία. Ειδικότερα, η συμμετοχή και η στήριξη των ερευνητών σε ερευνητικά προγράμματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας που εντάσσονται στο ΕΠΕΔΒΜ και υλοποιούνται μέσω των ΑΕΙ και των ερευνητικών κέντρων ( ‘ΘΑΛΗΣ’. ‘ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ’, ‘ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ’, κ.ά)  δε θα ήταν δυνατή χωρίς την πρόσβαση σε τρέχουσα επιστημονική πληροφόρηση μέσω των επιστημονικών περιοδικών. Η διαδικτυακή πρόσβαση  του επιστημονικού ερευνητικού προσωπικού στο επιστημονικό περιεχόμενο προηγμένων υπηρεσιών αναζήτησης και ανάκτησης επιστημονικής πληροφόρησης μέσα από έγκυρες διεθνείς πηγές (επιστημονικά ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία,  βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων, πρακτικά συνεδρίων, κλπ.) συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των αντίστοιχων ερευνητικών του αναγκών και ικανοποιεί μία από τις βασικές παραμέτρους της ερευνητικής διαδικασίας, την επικοινωνία μεταξύ των επιστημονικών οντοτήτων με σκοπό τη συνεργασία ερευνητικών ομάδων.

Ενδεικτικοί σύνδεσμοι:

http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2012/12/1_Proskl_SEAB_Decemb.pdf

Ψηφιακά συγγράμματα: Το ΕΠΕΔΒΜ χρηματοδοτεί με 8.300.000 € τη δημιουργία τουλάχιστον 600 ψηφιακών συγγραμμάτων επί αντικειμένων που αποτελούν τρέχοντα μαθήματα των ελληνικών ΑΕΙ. Τα νέα βιβλία είτε θα δημιουργηθούν σε ηλεκτρονική μορφή, χωρίς προηγούμενη έντυπη έκδοση (e-born), είτε θα μετατραπούν σε ηλεκτρονική μορφή από την έντυπη με την οποία κυκλοφορούν. Τα βιβλία ακολουθούν τα διεθνή ανοιχτά πρότυπα, καλύπτουν τις περισσότερες επιστημονικές περιοχές και διατίθενται ελεύθερα μέσα από το διαδίκτυο προς όλους τους ενδιαφερόμενους.

Για 4η συνεχή χρόνια, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ) συμμετέχει στο τριήμερο εκδηλώσεων με θεματική τη «Νεολαία σε κίνηση» (“Youth On the Move”), η οποία διοργανώνεται από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση «Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η «Νεολαία σε Κίνηση», μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της απασχολησιμότητας των νέων μέσω της κινητικότητας, θα βρίσκεται στην προκυμαία της Καλαμάτας από τις 11 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2014. Οι τριήμερες εκδηλώσεις της «Νεολαίας σε κίνηση» (“Youth On the Move”) στόχο έχουν την ενημέρωση των νέων σχετικά με τις δυνατότητες εκπαίδευσης, έρευνας ή επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχει η ΕΕ. Επιπρόσθετα, οι νέοι θα μπορούν να συζητήσουν με άλλους νέους ανθρώπους που έχουν ήδη επωφεληθεί από αυτές.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ συμμετέχει με εκθεσιακό περίπτερο προβολής των συγχρηματοδοτούμενων δράσεών της καθώς και με αντίστοιχες θεματικές παρουσιάσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από Δικαιούχους φορείς του ΕΠΕΔΒΜ και συγκεκριμένα από στελέχη του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Πελοποννήσου, της ΓΓΔΒΜ και του ΕΟΠΠΕΠ.   Περισσότερες πληροφορίες:

 

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(05/09/2014) Ορθή Επανάληψη της 7ης τροποποίησης (Α.Π. 16648/01-09-2014) της Πρόσκλησης 105 για την υποβολή προτάσεων κατηγορίας πράξης «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 7ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (Ορθή Επανάληψη) (PDF | 453 KB)

(01/09/2014) 7η τροποποίηση (Α.Π. 16648/01-09-2014) της Πρόσκλησης 105 για την υποβολή προτάσεων κατηγορίας πράξης «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 7ης τροποποίησης της Πρόσκλησης  (PDF | 454 KB)

Περισσότερα »

Η συμφωνία εξυγίανσης και συγκεντρωτικός πίνακας:

Εξυγίανση Επιχειρησιακού Προγράμματος«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (1,89 ΜΒ)

(01/09/2014) 2η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 22153/30-10-2013 Πρόσκλησης (κωδ. 170) για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» – Κατηγορία Πράξης   «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) – Αναμόρφωση Νέων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Πιλοτική Εφαρμογή» – Πράξη  «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων»

Το αρχείο της 2ης τροποποίησης της Πρόσκλησης   (PDF|457 KB) Περισσότερα »

Σελίδα 3 απο 3123