Αρχείο Σεπτέμβριος, 2014

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Μελέτη για την διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 466097 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15   (PDF|1,00 MB) Περισσότερα »

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Περισσότερα »

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

ΚΥΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΓΕΤ (PDF |1,98  MB)

 

 

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

ΚΥΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ (PDF| 2,58 MB)

2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, – Οριζόντια Πράξη» mis 295450, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Οριζόντια Πράξη Α.Π. 1 – Α.Π. 2 – Α.Π. 3 (PDF|1,55 MB)

Περισσότερα »

ΜΟΝΑΔΑ Δ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

(12-09-2014) 1η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4162/08-04-2010 απόφασης ένταξης της Πράξης «Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση της νέας Εθνικής Στρατηγικής για τη δια βίου μάθηση: Διαγνωστική μελέτη δυνητικών φορέων υλοποίησης έργων και σχετικών δομών και διαδικασιών», στους Άξονες Προτεραιότητας 13, 14, 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ».

ΑΠ 13 – ΑΠ 14 – ΑΠ 15 (PDF|136 KB)

Περισσότερα »

Περισσότερα »

-Ανάδειξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών Φοιτητών: Κάθε νέος, φοιτητής ή απόφοιτος Πανεπιστημίου και ΤΕΙ της χώρας, μπορεί να λάβει μέρος στους διαγωνισμούς καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ). Οι νέοι που επιθυμούν να επιχειρήσουν ενθαρρύνονται να εκπονήσουν επιχειρηματικά σχέδια σε τομείς όπως ο τουρισμός-πολιτισμός, τα αγροκτηνοτροφικά προϊόντα και η μεσογειακή διατροφή, η ενέργεια και οι ΑΠΕ, οι μεταφορές, η υψηλή τεχνολογία, η βιοτεχνολογία κ.λπ. Στόχος είναι να κινητοποιηθούν οι δημιουργικές δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας και να ενθαρρυνθεί η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία.

-Οι «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» έχουν ως στόχο να στηριχθούν ενεργά νέοι που έχουν διακριθεί για τις επιχειρηματικές τους ιδέες, προκειμένου να τις αναπτύξουν σε ώριμα επιχειρηματικά σχέδια και σε βιώσιμες εμπορικά επιχειρήσεις.

Η στήριξη που τους προσφέρουν οι «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» συνίσταται στα ακόλουθα:

(α) χορήγηση υποτροφιών ολιγόμηνης διάρκειας, έτσι ώστε οι νέοι που επιθυμούν να «επιχειρήσουν» να μπορούν απερίσπαστοι να επικεντρωθούν στα επιχειρηματικά τους σχέδια.

β) παροχή δυνατότητας να εργάζονται μέσα σε εξειδικευμένους Χώρους Συνεργασίας (κατά το πρότυπο των διεθνώς ονομαζόμενων co-working spaces) κατά τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα. Βασικός σκοπός είναι οι ‘Χώροι Συνεργασίας’ να λειτουργήσουν ως εκκολαπτήρια για τους νέους δυνητικούς επιχειρηματίες, καθώς στους χώρους αυτούς δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη συνεργασιών και την επεξεργασία ιδεών και σχεδίων.

(γ) παροχή δυνατότητας να έρθουν σε επαφή με καθοδηγητές (μέντορες) και διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων και ημερίδων συνεργασίας, με τη συνδρομή ενός δικτύου ειδικών συμβούλων-καθοδηγητών, οι οποίοι θα υποστηρίξουν το πρόγραμμα παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδηγώντας και εκπαιδεύοντας τους νέους και ενδεχομένως υποστηρίζοντας την επαφή τους με δυνητικούς επενδυτές.

Οι νέοι που επωφελούνται από το Πρόγραμμα μπορεί να είναι φοιτητές, σπουδαστές, απόφοιτοι ΑΕΙ ή απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είτε έχουν ήδη διακριθεί στο πλαίσιο  διαγωνισμών  επιχειρηματικότητας ή θα διακριθούν σε μελλοντικούς σχετικούς διαγωνισμούς.

Μέχρι τώρα έχουν ωφεληθεί 240 διακεκριμένοι σε διαγωνισμούς.

Σχετικές πληροφορίες: http://www.neagenia.gr/

 

Τα ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ) στοχεύουν στην ενίσχυση του εγχώριου επιστημονικού δυναμικού, στην προώθηση  της εξωστρέφειας των Ελλήνων ερευνητών και στη δημιουργία ευκαιριών με αναπτυξιακό αποτέλεσμα για τη χώρα. 

Ειδικότερα, οι δράσεις που ενισχύονται είναι: 

-Ηράκλειτος ΙΙ: 827 ενισχυόμενα προγράμματα, από τα οποία τα 209 ολοκληρωμένα. Χρηματοδότηση για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στους τομείς του περιβάλλοντος, των ανθρωπιστικών και πολιτικών-κοινωνικών επιστημών, ιατρικής, θετικών επιστημών και πληροφορικής.

-Αρχιμήδης ΙΙΙ:  2.400 ερευνητές σε ερευνητικές ομάδες από τα ΤΕΙ της χώρας στο πλαίσιο ενίσχυσης της έρευνας.

-Θαλής:  3.800 και πλέον ερευνητές σε ομάδες βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας .

Ενδεικτικός σύνδεσμος:

http://excellence.minedu.gov.gr/thales/

-Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών: 180 και πλέον μεταδιδάκτορες ερευνητές για την απόκτηση νέων ερευνητικών δεξιοτήτων που θα αναβαθμίσει τις προοπτικές της επαγγελματικής τους εξέλιξης και θα βοηθήσει στην επανεκκίνηση  της  καριέρας τους  μετά από μία διακοπή.  Το πρόγραμμα υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Ενδεικτικός σύνδεσμος:

 www.gsrt.gr

-Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αριστεία I & II»:   1700  ερευνητές σε 367 έρευνες  για την ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων σε όλους τους δυνητικούς δημόσιους φορείς υποδοχής, ανεξαρτήτως τύπου έρευνας και  επιστημονικής περιοχής, συνολικού ύψους  πάνω από 100.000.000 €.  Το πρόγραμμα «Αριστεία» υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Ενδεικτικός σύνδεσμος:

www.gsrt.gr.

Ερευνητικές καινοτόμες προτάσειςEuropean Research Council Grants Scheme’:  100 ερευνητές σε 14 ερευνητικά έργα.

-Υποτροφίες Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ): 1170 ωφελούμενοι υπότροφοι  για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου (στην Ελλάδα ή το εξωτερικό) ή την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου δευτέρου κύκλου (διδακτορικό) στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Ενδεικτικός σύνδεσμος:

 www.iky.gr

Σχετικές πληροφορίες :


Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις: Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ) ΟΛΟΙ οι μαθητές της Γ΄Λυκείου μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα οργανωμένο σε εκπαιδευτική πλατφόρμα σύνολο διαθέσιμων ψηφιακών μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων: Αρχαία Ελληνικά-Φιλοσοφικός Λόγος, Βιολογία Γενικής Παιδείας, Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης, Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας, Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.  Οι μαθητές μπορούν  να επισκεφτούν το συγκεκριμένο ιστότοπο και να βρουν βιντεοσκοπημένες πρότυπες παραδόσεις μαθημάτων, υποστηρικτικό υλικό με σημειώσεις,  ασκήσεις και μεθοδολογία επίλυσης ασκήσεων, παραδείγματα λυμένων ασκήσεων στα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων, παραδείγματα άλυτων ασκήσεων με τις λύσεις τους, επαναληπτικά τεστ, τυπολόγιο κ.λ.π. Ο ιστότοπος, η δημιουργία  του οποίου ξεκίνησε το 2010 και η ανάρτηση του υλικού του ολοκληρώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2013, περιλαμβάνει ακόμη:

-Ανάρτηση Επαναληπτικών Διαγωνισμάτων ανάλογα με τη μαθησιακή πρόοδο στη διδασκαλία της ύλης.

 -Εμπλουτισμό ενοτήτων με νέο υλικό ασκήσεων, όπου αυτό απαιτείται.

-Οπτικοποίηση υπαρχόντων ασκήσεων σε μορφή βιντεοδιαλέξεων (webinars), όπου αυτό απαιτείται.

– Επιπρόσθετα λειτουργεί και υποστηρικτική υπηρεσία απαντήσεων σε ερωτήσεις των μαθητών.  Παράλληλα έχει αναπτυχθεί μηχανισμός ‘help desk’ που θα απαντά σε ερωτήσεις των μαθητών στα πρότυπα ενός φροντιστηριακού μαθήματος.

Ήδη μέχρι σήμερα ο ιστότοπος αριθμεί πάνω από 1.928.400 μοναδικούς επισκέπτες.

Στο δρόμο για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κάνε μία στάση στο www.study4exams.gr

 

 

Σελίδα 2 απο 3123