Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Ιούνιος, 2014

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

3η Τροποποίηση  της με αρ. πρωτ. 12207 / 02-09-2010 Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης:  87) για τις Πράξεις «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ», «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ»

Το αρχείο της 3ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|199 ΚΒ)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

3η τροποποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 11003/09-07-2012) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ»

Το αρχείο της 3ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|200 ΚΒ)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

8η Τροποποίηση: Τροποποιείται η υπ. αρ. 28 Πρόσκληση της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με αρ. πρωτ. 2786/03-03-2009

Το αρχείο της 8ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|214 KB)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

8η Τροποποίηση: Τροποποιείται η υπ. αρ. 27 Πρόσκληση της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με αρ. πρωτ. 2785/03-03-2009

Το αρχείο της 8ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|213 KB)

Περισσότερα »

(06/06/2014) 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» – MIS 346724 στον Άξονα Προτεραιότητας 10 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

AΠ 10 (PDF|1420 KB)

Περισσότερα »

Σας γνωρίζουμε ότι για το επόμενο τρίμηνο δεν θα γίνονται δεκτές τροποποιήσεις των ενταγμένων πράξεων, εκτός τροποποιήσεων που έχουν σχέση με μειώσεις προϋπολογισμών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην με αριθ. πρωτ. 17917/14-4-2014 εγκύκλιο με τίτλο «Οδηγίες Διαχείρισης για τα έτη 2013-2015 και Προετοιμασία κλεισίματος / Αναθεώρηση 2013 των Ε.Π. του ΕΣΠΑ».

Δείτε το σχετικό έγγραφο (PDF|169 KB)

Ανακοινώνεται η προέγκριση των ΣΑΕ 0458, 2458, 658 και 8458.

Περισσότερα »

2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-Α’ ΦΑΣΗ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ 1 (PDF | 1,42 ΜB)   ΑΠ 2 (PDF | 1,5 ΜB) ΑΠ 3 (PDF | 1,42 ΜB)

Περισσότερα »

Σελίδα 2 απο 212