Αρχείο Απρίλιος, 2014

(15-04-2014) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – Κυτταρικός κύκλος: συγκριτική ανάλυση του κύκλου ζωής των βλαστικών και καρκινικών κυττάρων», με MIS: 380334 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ 10 (PDF|2.06MB)

Περισσότερα »

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Περισσότερα »

Ένταξη της Πράξης «Διπλή Σταδιοδρομία Αθλητών/τριών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με κωδικό MIS 482356 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 7 (PDF|1.16 KB)

Σύμφωνα με την Πρόσκληση με αρ.πρωτ. 6308/31-03-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΞΞ9-Χ44) η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ οφείλει να αναρτήσει στις 11-4-2014 στην ιστοσελίδα της όλες τις διευκρινίσεις επί των ερωτήσεων που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι ανάδοχοι επί της διενέργειας του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισμού.

Το αρχείο των διευκρινίσεων (PDF|382KB)

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/04/2014

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/04/2014, ώρα 16:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 29/04/2014, ώρα 12:00

Το αρχείο της πρόσκλησης (PDF|262KB)

 

Οριστική ματαίωση του Πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου «Υποστήριξη στη διαχείριση, υλοποίηση και ολοκλήρωση έργων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως δικαιούχου του ΕΠΕΔΒΜ» (αρ.πρωτ. πρόσκλησης 7170/10-04-2014)

Το αρχείο της οριστικής ματαίωσης του πρόχειρου διαγωνισμού (PDF|220KB)

1η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 7229/21-05-2009 Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την Πράξη «ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ» (Κωδ. 34)

Το αρχείο της τροποποίησης (PDF|223KB)

Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

2η Τροποποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π. 5232/13-03-2014) «ΔΙΠΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ» (ΚΩΔ. 180) στους  Άξονες προτεραιίτητας 7 και 8 του Ε.Π.  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της Απόφασης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|228KB)

Περισσότερα »

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.)

(04/04/2014) 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης με τίτλο «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, – Οριζόντια Πράξη», στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ 1 – ΑΠ 2 – ΑΠ 3 (PDF| 2,46 MB)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 4418/13-04-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την πράξη «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.

3η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (PDF| 480 KB)

Περισσότερα »

Ένταξη της Πράξης «ΠΕΓΑ – Νέες τεχνολογίες, συστήματα ασφάλειας και υγιεινής στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων» με κωδικό MIS 480165 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 7 (PDF|1.458 KB)

Σελίδα 2 απο 3123