Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Φεβρουάριος, 2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1η Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.

ΑΠ 4 (PDF| 1,42 MB)

Περισσότερα »

Με το ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013) τέθηκε σε εφαρμογή το Εθνικό Σύστημα  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο προβλέπει ότι η διενέργεια όλων των διαγωνισμών για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, προμηθειών άνω των 60.000€ θα πρέπει να γίνονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Προς διευκόλυνση και στο πλαίσιο ενημέρωσης  των δικαιούχων της και των οικονομικών φορέων, η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ κοινοποιεί τα παρακάτω αρχεία.

ΕΣΗΔΗΣ_Ενημερωτικό από ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ_18.2.2014dbm_18.2.14

Ενημερωτικό Ευθύ βήματα ΕΣΗΔΗΣ

Π1_2390_13

N_4155_13_αρθ_1-9

Eπειδή κατά τη διάρκεια των ελέγχων από την ΕΥΔ ΕΠΕΔΜΒ διαπιστώνονται κατ΄ επανάληψη ορισμένα προβλήματα, που καθυστερούν τον προέλεγχο και ενισχύουν τον κίνδυνο απόρριψης αιτημάτων προέγκρισης για την  προκήρυξη προμηθειών- υπηρεσιών, παρακαλείσθε να ενημερωθείτε σχετικά από το έγγραφο με τίτλο «Καλές Πρακτικές με αφορμή τα συνήθη προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη διαδικασία: α) των δημοπρασιακών και β) των προσυμβατικών ελέγχων»

 

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς (PDF | 148 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (PDF | 137KB)

(17-02-2014) 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας» και MIS 341231 στον Άξονα Προτεραιότητας 12 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

ΑΠ12   (PDF | 1.724 KB)

 

Περισσότερα »

(17-02-2014) 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς» και MIS 346637 στον Άξονα Προτεραιότητας 11 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

ΑΠ 11  (PDF | 1.725 KB)

Περισσότερα »

Ματαίωση του Πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου «Υποστήριξη στη διαχείριση, υλοποίηση και ολοκλήρωση έργων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως δικαιούχου του ΕΠΕΔΒΜ» (αρ.πρωτ. πρόσκλησης 2825/10-02-2014).

To αρχείο της ματαίωσης του πρόχειρου διαγωνισμού (PDF | 187KB)

(14/02/2014) Ανάκληση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη βάσης και δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας σχεδίασης ανάπτυξης και αξιολόγησης, εκπαιδευτικών σεναρίων για την  Α΄/βάθμια και  Β΄/θμια εκπαίδευση» με κωδικό MIS 299701 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3 (PDF| 1,18 MB)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

2η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 3997/01-04-2010 Πρόσκλησης με κωδικό 62 στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Ψηφιακές Παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα».

Το αρχείο της 2ης Τροποποίησης (PDF|490 KB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με κωδικό MIS 327395 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 4 (PDF|1.459 KB)

Σελίδα 4 απο 8« Πρώτη...23456...Τελευταία »