Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Δεκέμβριος, 2013

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Περισσότερα »

Ανακοινώνονται οι προεγκρίσεις των ΣΑΕ 0138,0148,0458, 2458, 4458 και 8458.

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδ. 173 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» – Κατηγορία Πράξης  «Eξορθολογισμός προγρ/των σπουδων & εκπ/κου υλικου ( Α΄θμια και Β΄θμια εκπ/ση)»  – Πράξη   «Διερεύνηση των παραμέτρων αναμόρφωσης και εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης και του εκπαιδευτικού υλικού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο – Λύκειο – ΕΠΑΛ)»

Το αρχείο της 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης|149 KB)

Περισσότερα »

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης» στους άξονες προτεραιότητας 4, 5, 6 με κωδικό MIS 373491 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ4 – ΑΠ5 – ΑΠ6 (PDF|721KB)

Περισσότερα »

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ΝΠΙΔ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου Πράξης με τίτλο «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους(Διαδικτυακή Πύλη Πολυμέσων) στους Άξονες Προτεραιότητας 4,5,6-Οριζόντια Πράξη. Η συγκεκριμένη Πράξη υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και Εθνικών πόρων. Περισσότερα »

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – Ε.Λ.Κ.Ε. για την υλοποίηση της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Παντείου Πανεπιστημίου» που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ του ΕΣΠΑ -Άξονας Προτεραιότητας 5: με κωδικό ΟΠΣ 350562» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προβαίνει στις ακόλουθες Προσκλήσεις.

Περισσότερα »

(28/11/2013) 3η Τροποποίηση των Απόφασεων Ένταξης της Πράξης «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» στους Άξονες Προτεραιτότητας 1, 2 και 3.

ΑΠ 1  (PDF| 4,76 ΜB) – ΑΠ 2 (PDF| 4,76 ΜB) ΑΠ 3 (PDF| 4,76 ΜB)

Περισσότερα »

Σελίδα 4 απο 41234