Αρχείο Οκτώβριος, 2012

 (14/12/2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 2ης Τροποποίησης της  Ανοιχτής  Πρόσκλησης (Α.Π 22090/14-10-2008) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική  γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό»

Το αρχείο της Ορθής Επανάληψης  (PDF|301 ΚΒ) Περισσότερα »

Η Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Γ.Γ. Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ανακοινώνει ότι κατόπιν των με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ5/Φ.ΕΣΠΑ-818β/56837/906/15-6-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΓΓ- ΤΗΤ) και ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ5/Φ.ΕΣΠΑ-818β/73801/14942/2052/ 1060/26-7-2012 (ΑΔΑ: Β41ΑΓ-ΑΗΥ) αποφάσεων προβαίνει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση νέας προκήρυξης, βάσει του άρθρου 21 του ΠΔ 118/2007, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών συναφούς εξοπλισμού, γραφικής ύλης και αναλωσίμων τμήματα Α’ και Β’ προκήρυξης 818-2/2012) στο πλαίσιο του 1ου υποέργου ≪Σχεδιασμός αρχαιολογικής εκπαιδευτικής έκθεσης και βιωματικών εργαστηρίων≫, της ̟Πράξης ≪Το θέατρο ως φορέας Παιδείας και πολιτειακής αγωγής στην αρχαιότητα και σήμερα≫ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

  Περισσότερα »

Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) στο πλαίσιο των Πράξεων: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 και 2» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) στέλεχος για τη λογιστική υποστήριξη των ανωτέρω Πράξεων με αντικείμενο εργασίας και με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται στην οικεία Πρόσκληση.

Περισσότερα »

Τo ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ -, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «ΘΑΛΗΣ – Διερεύνηση μηχανισμών ανθεκτικότητας των καρκινικών βλαστικών κυττάρων από καρκίνο του μαστού σε γενοτοξικές βλάβες: εφαρμογή σε διάγνωση, εξατομικευμένη θεραπεία και πρόγνωση της εξέλιξης της νόσου», η οποία εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξεων «ΘΑΛΗΣ – Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 11: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προβαίνει στην Προκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης Έργου

  Περισσότερα »

Τo ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ -, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «ΘΑΛΗΣ – Πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Μελέτη των κοινωνικών, εκπαιδευτικών και θεσμικών διαστάσεων της ζήτησης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των προβλημάτων και των πολιτικών ικανοποίησής της – μια Συγκριτική και εμπειρική προσέγγιση», η οποία εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξεων «ΘΑΛΗΣ – Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 11: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προβαίνει στην Προκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης Έργου

Περισσότερα »

Τo ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ -, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης του Πανεπιστημίου  με τίτλο: «Πρωτεομικοί δείκτες πρώιμης μη επεμβατικής ανίχνευσης της προεκλαμψίας» στο πλαίσιο του Προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προβαίνει στην Προκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης Έργου

  Περισσότερα »

 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ), στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο «Διακρατικότητα» των πράξεων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ, ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ – ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 και 3 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προβαίνει στην προκήρυξη ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με θέμα «ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ» Περισσότερα »

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ 7 (PDF| 1,18 MB) ΑΠ 8 (PDF| 1,18 MB) ΑΠ 9 (PDF| 1,18 MB)

Περισσότερα »

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Περισσότερα »

Ανακοινώνεται η έγκριση της τροποποίησης των ΣΑΕ 6458 και 8458.

Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 41234