Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Ιανουάριος, 2012

Δημοσιεύεται η συγκεντρωτική κατάσταση των ερευνητικών έργων του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ που προκρίθηκαν  για χρηματοδότηση με τη σχετική βαθμολογία τους. Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση» έχει συγκροτήσει Μητρώο Αξιολογητών, για την αξιολόγηση, από εξωτερικούς αξιολογητές των υποβαλλόμενων προτάσεων στις προκηρυσσόμενες πράξεις του Προγράμματος, σε όλους τους άξονες και σε όλες τις κατηγορίες παρέμβασης (όποτε προκύπτει σχετική ανάγκη σε ειδικών απαιτήσεων προτάσεις). H Ειδική Υπηρεσία επιλέγει τους εξωτερικούς αξιολογητές για τις Πράξεις της μόνο εκ των εγγεγραμμένων στο Μητρώο. Περισσότερα »

Λόγω των τεχνικών προβλημάτων που εμφανίστηκαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής προτάσεων εξαιτίας υπερφόρτωσης που οδήγησε σε καθυστερήσεις στη χορήγηση κωδικών, η λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (Πρόσκληση υπ’ αριθμ. 144) μεταφέρεται για την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου.

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 20830/08-12-2011 1ης Διευκρινιστικής Εγκυκλίου, σχετικά με την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής: Περισσότερα »

 

                                                                                                  

Tην Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012,  το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της ΔΑΣΤΑ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. διοργανώνει Ενημερωτική Συνάντηση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης της ΔΑΣΤΑ με τίτλο:  «Διαδικασίες Υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ – ΕΣΠΑ».

Το έργο της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς πόρους.

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» με κωδικό MIS 299941 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 4 (PDF|4.979 KB)

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» με κωδικό MIS 299944 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 4 (PDF | 3.367 MB)

Ενόψει των επικείμενων εντάξεων των εγκεκριμένων για χρηματοδότηση ερευνητικών έργων του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής» και «Αρχιμήδης», κρίνεται αναγκαίο να διευκρινισθούν τα εξής:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη ενός ερευνητικού έργου (και στην περίπτωση του Προγράμματος «Αρχιμήδης», προϋπόθεση για να περιληφθεί ερευνητικό έργο στο τεχνικό δελτίο του ΤΕΙ, ως σχετικό υποέργο) είναι το Τμήμα του Συντονιστή του ερευνητικού έργου να έχει καταθέσει στην ΑΔΙΠ την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος με βάση την οποία ξεκινά η διαδικασία για την εξωτερική αξιολόγηση του τμήματος. Περισσότερα »

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων του Ερευνητικού Προγράμματος «Θαλής» στις οποίες είχε διαπιστωθεί διαδικαστική ατέλεια στην α΄φάση αξιολόγησης (σχετική ανακοίνωση: www.edulll.gr 06.10.2011) και ανακοινώνονται οι τελικές προτάσεις που προκρίνονται προς χρηματοδότηση. Περισσότερα »

Οι «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» είναι η νέα παρέμβαση που θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

 Στόχος του έργου είναι να στηριχθούν ενεργά νέοι που έχουν διακριθεί για τις επιχειρηματικές τους ιδέες, προκειμένου να τις αναπτύξουν σε ώριμα επιχειρηματικά σχέδια και σε βιώσιμες εμπορικά επιχειρήσεις. Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 212