Αρχείο για "ΑΕΙ"

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο της πράξης «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη», που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους, προβαίνει σε διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου: Παραγωγή υπηρεσιών αναπαραγωγής φωτοαντιγράφων στην Ξάνθη για τις ανάγκες του έργου «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη». Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών για την υλοποίηση της πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ: Ενίσχυση του Ανθρώπινου Ερευνητικού Δυναμικού μέσω της υλοποίησης Διδακτορικής Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (1 άτομο) για δώδεκα μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, με αντικείμενο την «Υποστήριξη Οργάνωσης του έργου». Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, στο πλαίσιο της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του TEI Μεσολογγίου», προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Εξοπλισμού, Αναλωσίμων και Εντύπων – Εκτυπώσεων για την Πράξη «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Μεσολογγίου». Η Πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – EKT) και από εθνικούς πόρους. Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, στο πλαίσιο της Πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) TEI Μεσολογγίου», προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια, συντήρηση και αναβάθμιση Ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Γραφείου Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας. Η Πράξη με τίτλο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) TEI Μεσολογγίου» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – EKT) και από εθνικούς πόρους. Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πράκτικη Άσκηση Φοιτητών/-τριων  Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ» του  Τμήματος Χημείας, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, προτίθεται να αναθέσει για συγκεκριμένα διαστήματα δηλαδή από 1/5/2011 έως 31/12/2013 με σύμβαση έργου σε δύο άτομα την: Υποστήριξη έργου Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Χημείας. Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχερηματικότητας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, προτίθεται να αναθέσει για συγκεκριμένα διαστήματα δηλαδή από 15/05/2011 έως 31/12/2011, με σύμβαση έργου σε δέκα (10) άτομα, τα εξής: Διδασκαλία σεμιναριακών και εργαστηριακών μαθημάτων στην Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΑΠΘ, στις εξής ειδικότητες: Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχερηματικότητας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, προτίθεται να αναθέσει για συγκεκριμένα διαστήματα, δηλαδή από 15/05/2011 έως 31/12/2011,  με σύμβαση έργου σε τρία (3) άτομα τα εξής: Διδασκαλία και τεχνική υποστήριξη της Μονάδας  Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΑΠΘ.  Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχερηματικότητας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση προτίθεται να αναθέσει για συγκεκριμένα διαστήματα, δηλαδή από 15/05/2011 έως 31/12/2011,  με σύμβαση έργου σε ένα (1) άτομο την: Τεχνική Υποστηρικτική λειτουργία των εργαστηρίων του έργου «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης . Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχερηματικότητας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση προτίθεται να αναθέσει για συγκεκριμένα διαστήματα, δηλαδή από 30/05/2011 έως 31/12/2011,  με σύμβαση έργου σε τρία (3) άτομα  τα εξής: Διδασκαλία σεμιναριακών και εργαστηριακών μαθημάτων στην Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΑΠΘ στις εξής ειδικότητες: Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης TEI Μεσολογγίου», προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Λογισμικού, Εξοπλισμού και αναβάθμισης εξοπλισμού του Γραφείου Διασύνδεσης. Η Πράξη με τίτλο «Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Μεσολογγίου» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – EKT) και από εθνικούς πόρους. Περισσότερα »

Σελίδα 40 απο 58« Πρώτη...102030...3839404142...50...Τελευταία »