Αρχείο για "ΑΕΙ"

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχερηματικότητας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, προτίθεται να αναθέσει για συγκεκριμένα διαστήματα, δηλαδή από 15/05/2011 έως 31/12/2011,  με σύμβαση έργου σε τρία (3) άτομα τα εξής: Διδασκαλία και τεχνική υποστήριξη της Μονάδας  Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΑΠΘ.  Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχερηματικότητας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση προτίθεται να αναθέσει για συγκεκριμένα διαστήματα, δηλαδή από 15/05/2011 έως 31/12/2011,  με σύμβαση έργου σε ένα (1) άτομο την: Τεχνική Υποστηρικτική λειτουργία των εργαστηρίων του έργου «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης . Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχερηματικότητας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση προτίθεται να αναθέσει για συγκεκριμένα διαστήματα, δηλαδή από 30/05/2011 έως 31/12/2011,  με σύμβαση έργου σε τρία (3) άτομα  τα εξής: Διδασκαλία σεμιναριακών και εργαστηριακών μαθημάτων στην Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΑΠΘ στις εξής ειδικότητες: Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης TEI Μεσολογγίου», προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Λογισμικού, Εξοπλισμού και αναβάθμισης εξοπλισμού του Γραφείου Διασύνδεσης. Η Πράξη με τίτλο «Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Μεσολογγίου» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – EKT) και από εθνικούς πόρους. Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο της πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΚΠΑ», που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους, προβαίνει σε διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου  «Σεμινάρια Επιμόρφωσης: Α. Φοιτητών και Αποφοίτων ΕΚΠΑ και Β. Συμβούλων Επιχειρηματικότητας». Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, ως Στέλεχος αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη του Έργου «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών». Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΜΟΔΙΠ του Γ.Π.Α.», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά και με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού, ήτοι ενός (1) Εξυπηρετητή και τριών (3) Σταθμών Εργασίας. Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του έργου «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Γ.Π.Α.», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) στέλεχος μερικής απασχόλησης, αρμόδιο για την δημιουργία του Πληροφοριακού Συστήματος του ΔΑΣΤΑ (Βάση Δεδομένων και Δικτυακός Τόπος). Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προτίθεται να διενεργήσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό προς ανάδειξη αναδόχου για την «παραγωγή και εκτύπωση ενημερωτικού υλικού» για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων. Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης: «ΜΟΔΙΠ του Παντείου Πανεπιστημίου».  Η πράξη υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Περισσότερα »

Σελίδα 40 απο 58« Πρώτη...102030...3839404142...50...Τελευταία »